Vanliga frågor

Har jag möjlighet att få studiestöd/studiemedel?

Ja, kommunal vuxenutbildning är studiemedelsberättigad. Det är ditt eget ansvar att kontakta CSN på www.csn.se eller 0771-27 60 00. Snabbguiden hittar du här

Vad gör jag om jag blir sjuk eller är hemma för vård av barn?

Anmäl alltid sjukdom från första dagen till Försäkringskassan och till skolan du läser hos. Vid vård av barn och närstående gör du anmälan till CSN och till skolan du läser hos. Kopia på läkarintyg lämnas till skolan från 14:e dagen vid enbart studier och från 8:e dagen vid studier kombinerat med arbete. Glöm inte att friskanmäla dig till skolan du läser hos när du är tillbaka i studier. Du kan få din utbildning förlängd motsvarande din sjukperiod under förutsättning att du har gjort en sjukanmälan.

Vad gör jag om jag skadar mig under min utbildning?

Om du skadar dig under din utbildning ska du själv söka läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan, anmäla skadan till Protector försäkring på telefon 08-410 637 00 eller www.protectorforsakring.se. Kom ihåg att spara alla originalkvitton.

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska det framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors webbplats eller via e-post skador@protectorforsakring.se. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Läs mer om olycksfallsförsäkring på Kungsbacka kommuns webbplats

Hur får jag kontakt med en studie- och karriärvägledare?

Du är välkommen att besöka en studie- och karriärvägledare på Kompetenscentrum som ligger på Södra Torggatan 16 (samma hus som Hemköp).
Det finns både drop-in tider för kortare ärende och möjlighet att boka tid. Besökstider hittar du här
Du kan också ringa Kommunens kundcenter Kungsbacka Direkt, 0300-83 40 00 eller skicka e-post, info@kungsbacka.se 

Hur gör jag en ansökan?

I Kungsbacka kommun har vi webbansökan när det gäller grundläggande och gymnasiala kurser och yrkesutbildningar. Övriga utbildningar söker du på annat sätt. Information om webbansökan och hur du söker övriga utbildningar hittar du här.

Vilka betyg ska jag lämna in?

För att vuxenutbildningen ska kunna bedöma att du kan antas till de kurser du söker, måste du skicka in kopior på betyg från alla utbildningar du tidigare läst. Så som grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, högskola/universitet, KY/YH, utländsk utbildning med mera. Om du har en utländsk utbildning som är bedömd av VHS/UHR, ska du även skicka in en kopia på bedömningen.

Hur går det med min ansökan?

När din ansökan är komplett, eller senast två veckor efter sista kompletteringsdag, får du besked om du är antagen eller inte. Har du inte fått ett antagningsbesked inom denna tid, var vänlig kontakta elevexpeditionen på Kompetenscentrum, 0300-83 40 00. Här kan du se hur processen går till:

 1. Samtal med studie- och karriärvägleddare och/eller information via vår webbplats.
 2. Du väljer vad du vill studera, studieform, studietakt och önskat startdatum.
 3. Du väljer utbildare/skola som du vill studera hos.
 4. Du gör en webbansökan för grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, sfi söks på pappersblankett hos vägledningen. 
 5. Om du vill ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN.
 6. När din ansökan är komplett, eller senast två veckor efter sista kompletteringsdag, får du besked om du är antagen eller inte.
 7. När du är antagen blir du kallad till en introduktion av den skola du valt. Introduktionen genomförs en vecka innan kursstart.
 8. Skicka in studieförsäkran till CSN.
 9. NU ÄR DU IGÅNG OCH STUDERAR!

Hur går antagningen till?

Kompetenscentrum erbjuder 11 starter per år, med kursstart tredje måndagen varje månad för nya elever. Vi har ingen nystart i juli månad. För elever som vill förlänga sin pågående studieplan sker antagning kontinuerligt. Du är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasiet. Antalet platser inom gymnasial vuxenutbildning i Kungsbacka är begränsat. Om inte alla behöriga sökande kan tas emot görs ett urval. Företräde ges då till de personer som har kort tidigare utbildning. Vid urvalet granskas därför den sökandes tidigare utbildning och mål med studierna.

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. För att vara behörig krävs även att du saknar eller har brister i de kunskaper kursen ger. Alla som söker till grundläggande vuxenutbildning är garanterade plats. Mer information om antagning och urval hittar du här

Hur väljer jag skola?

I Kungsbacka kommun har vi kundval när det gäller vuxenutbildning inom sfi och på grundläggande och gymnasial nivå. Det innebär att du själv bestämmer vilken skola du vill studera hos. Information om skolorna hittar du här på vår webbplats. Där finns även länkar till skolornas egna webbplatser.

Jag har fått ett brev från CSN, vad betyder det?

I första hand ringer du själv till CSN för att få en förklaring till innehållet i brevet, tfn 0771-276000.

Hur lämnar jag återbud till en kurs/kurspaket jag är antagen till?

Du kan lämna återbud till en kurs/kurspaket genom att kontakta skolan du är antagen till, alternativt genom att maila  vuxenutbildning@kungsbacka.se. Glöm inte att ange ditt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Hur avbryter jag en pågående kurs/kurspaket?

Om du vill avbryta din kurs, kan du göra det innan 75 procent av
kursen är genomförd. Därefter sätts betyg efter det underlag som finns.
Meddela ditt avbrott till skolan du läser hos. 

Hur får jag ut mitt betyg?

Här kan du läsa mer om hur du beställer betyg. Inom tre veckor kan du förvänta dig att du fått ditt betyg.

Kan jag läsa upp ett betyg?

Är du folkbokförd i Kungsbacka kommun har du rätt att läsa upp betyg i kurser där du har fått betyget F om kursen finns i vuxenutbildningens utbud. Du kan även göra en kostnadsfri prövning i kurser där du fått betyget F. För att prövningen ska vara kostnadsfri ska du vara studerande inom vuxenutbildningen när du anmäler dig till prövningen. Studerar du inom vuxenutbildningen i en annan kommun måste du lämna studieintyg som visar detta. För att höja ett annat betyg än F kan du göra en prövning som kostar 500 kr per kurs. Läs mer om prövning här

Kan jag förlänga en kurs?

Nej, du kan inte förlänga en kurs, men du har möjlighet att ändra studietakt om du
har mer än 50 procent kvar av kurstiden. Om mer än 50 procent av kursen är gjord beviljas
ingen sänkning av studietakten. 

Hur ändrar jag studietakt? Hur påverkas mitt studiemedel?

Om du har mer än 50 procent kvar av kurstiden kan du ändra studietakt. Vill du ändra studietakt, meddela detta till den skola du läser hos. Du har själv ansvar för att kontrollera hur ändringen påverkar eventuellt studiemedel från CSN.

Kan jag få extra stöd?

Ja det kan du om det finns ett behov. Vuxenutbildningen i Kungsbacka kommun är till för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Det kan vara fysiska, psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella begränsningar av en funktionsförmåga och/eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Läs mer här

Kan jag överklaga ett beslut?

Det är ingen garanti att bli antagen till vuxenutbildning på gymnasial nivå. Om inte alla behöriga sökande kan antas till utbildning sker en prioritering enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Huvudregeln är att den med kort tidigare utbildning ska prioriteras i första hand.

Beslut om antagning går inte att överklaga. Däremot kan bland annat beslut om mottagande överklagas. På Skolväsendets överklagandenämnd kan du läsa mer om vilka beslut inom vuxenutbildningen du kan överklaga. 

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga, ska du överklaga inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Det gör du genom att skicka ett brev till Kompetenscentrum, adress hittar du här

Tänk på detta när du skickar in ditt överklagande:

 • Beskriv varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du tycker att beslutet ska ändras.
 • Ange personnummer, adress och telefonnummer
 • Skriv under din överklagan
 • Eventuella bilagor och kompletterande information ska också bifogas överklagan

Kompetenscentrum prövar om beslutet ska ändras. Om Kompetenscentrum väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickar Kompetenscentrum det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd som då prövar ärendet.

Läs mer om överklagan på Skolväsendets överklagandenämnds hemsida eller i 28:e kapitlet i Skollagen

Kostar det något att studera?

Kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri och studiemedelsberättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv.

Vad gör jag om jag vill studera något som inte finns presenterat i utbudet?

Du är välkommen till oss med dina önskemål även utanför det ordinarie utbudet. Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå behov. Kontakta gärna: vuxenutbildning@kungsbacka.se 

Jag vill komplettera till UHR (Universitets- och högskolerådet). Hur gör jag?

De betyg du fått från vuxenutbildningen i Kungsbacka efter 2011-07-01 skickas automatiskt till betygsdatabasen på UHR. Betyg som utfärdats före detta datum måste du komplettera med i pappersform till ansökan. Läs mer här.

Kan jag skriva tentor på Kompetenscentrum?

Ja, om du är skriven i Kungsbacka kommun. Vi tar i första hand emot kommunens invånare, men undantag kan göras. Endast i undantag tar vi emot datortentor. Observera att tentor endast kan skrivas under våra öppettider! Kontakta oss på: tenta@kungsbacka.se eller 0300-83 49 87.

Vad räknas som fusk och plagiat när jag studerar?

Med fusk menas att du använder otillåtna hjälpmedel t.ex. fusklappar, mobiltelefon, surfplatta eller på något annat sätt försöker vilseleda vid en bedömningssituation. Att plagiera menas att du använder texter, diagram, bilder och tabeller som någon annan har skapat och som du menar att du är upphovsman till.

För att du ska veta vad som räknas som fusk och plagiat informerar din skola dig vid introduktion till kurser som du läser via vuxenutbildningen i Kungsbacka vad som räknas som fusk och plagiat. Skolan informerar dig om vilka hjälpmedel som du kan använda dig av när du skriver prov och hur du ska skriva så att dina texter inte räknas som plagiat.

Vad händer om jag fuskar eller plagierar när jag studerar?

Om lärare misstänker att du fuskat eller plagierat anmäler läraren detta till rektor för Vuxenutbildningen i Kungsbacka. Resultatet av fusk eller plagiat kan bli att ditt kursmoment stryks eller din kurs inte bedöms. Vid upprepat fusk eller plagiat kan du stängas av från studier vid vuxenutbildningen i upp till två år.
Disciplinära åtgärder regleras av:
5 kap. 17 och 18 §§ skollagen (2010:800)§

Sista dag att läsa inför komplettering

Om du ska komplettera med betyg till Antagning.se så är sista dag att läsa en kurs vecka 21 för komplettering till höstterminsstarten och vecka 45 för komplettering till vårterminsstarten. 

Var lämnar jag synpunkter?

Har du synpunkter som gäller vuxenutbildningen oavsett om de är positiva eller negativa kan du lämna dem här. Vi är tacksam för alla synpunkter och strävar alltid efter att tillgodose önskemål och behov.