Kan jag överklaga ett beslut?

Det är ingen garanti att bli antagen till vuxenutbildning på gymnasial nivå. Om inte alla behöriga sökande kan antas till utbildning sker en prioritering enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Huvudregeln är att den med kort tidigare utbildning ska prioriteras i första hand.

Beslut om antagning går inte att överklaga. Däremot kan bland annat beslut om mottagande överklagas. På Skolväsendets överklagandenämnd kan du läsa mer om vilka beslut inom vuxenutbildningen du kan överklaga. 

Om du är missnöjd med ett beslut som går att överklaga, ska du överklaga inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Det gör du genom att skicka ett brev till Kompetenscentrum, adress hittar du här

Tänk på detta när du skickar in ditt överklagande:

  • Beskriv varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Det är viktigt att du motiverar varför du tycker att beslutet ska ändras.
  • Ange personnummer, adress och telefonnummer
  • Skriv under din överklagan
  • Eventuella bilagor och kompletterande information ska också bifogas överklagan

Kompetenscentrum prövar om beslutet ska ändras. Om Kompetenscentrum väljer att inte ändra beslutet enligt din önskan skickar Kompetenscentrum det vidare till Skolväsendets överklagandenämnd som då prövar ärendet.

Läs mer om överklagan på Skolväsendets överklagandenämnds hemsida eller i 28:e kapitlet i Skollagen